• The Company

The Company

We who run Ammarnas fells Icelandic horses since 1998 named Helena Wikström eager and Gunnar Wikstrom. We are located in a small mountain village called Ammarnas middle of one of Europe's largest protected areas, Vindelfjällen.
In the early 1990s, we moved to Ammarnas from Sundsvall, respectively. Skellefteå. None of us had any connection to the village, but we were fascinated by the beautiful scenery and judgment hospitable villagers, so the decision to stay was easy.

In 1996, we buy Hedebo farm, a timbered cottage from 1912. Hedebo farm is beautifully located at Nolavan and has one of Ammarnas beautiful outlook. K-labeled Hedebo farm was in very poor condition as a complete renovation was needed. The outer timber and they hand blown windows have been restored and preserved.
Hedebo farm built by Louis and Augusta Grundström. Louis, also called Scamp, was a descendant of Nils Johansson; Founder of Ammarnas village (1824)
In 1998 the company was founded Helena Horse & Crafts specializing in decorative painting and horse & carriage. The company had two Icelandic horses, which has been in the family since before. Already after a winter season bought another Icelandic horse in, and attempts were made with short riding tours with a maximum of 2 persons. In early 2001, we changed the company name to today's current and more horses have been purchased. Today we have eight pieces. Icelandic horses.

Our main activity is horseback riding (ridin structures) in mountainous terrain on Icelandic horses in Vindelfjällens Nature reserve, and riding lessons and riding camps.
The business has also expanded with sauna and outdoor hot tub, which combined with our amazing mountain views will make anyone feel good.
Joint arrangement with Ammarnas Fishing Center began in 2000 after a request from Sotenäs Wing and 10 st. JAS pilots if we could arrange a Ridfiskeäventyr at them. Today, based on our Ridfiskearrangemang that using the Icelandic horse easily get up the mountain and fly-fishing in the exclusive water for trout and char.

In May 2003, we were approved ecotourism operators according to "Nature's Best"; a quality of Swedish ecotourism.
Labelling Board's reasoning
A young and progressive company with a wide range of different riding events. Protects active on Ammarnas famous potato hill and their own culture marked Hedebo farm. Along with Ammarnas Fishing Center, who is also a certified operator of Nature's Best, now organized exclusive fishing trips on horseback. A riding and fishing extraordinary experience for both him and her, or the whole family.

Arrangements may be marked with Nature's Best
»Full and half day trips in and around Ammarnas.
»More Day trips with Icelandic into Vindelfjällen culminating dip in the hot tub.
»Geppejaureturen - a fishing trip on horseback (Samarr with Ammarnas Fiskecentrum).
 
authorization certificate
Swedish Icelandic League, SIF, has authorized it;
Ammarnas fells Icelandic Horses 2011 & 2012, according to the levels:

Approved Facility: Which means that they meet the SIF's requirements for horse keeping and statutory insurance and permits for business.

Authorized trekking: Which means that they meet the SIF's requirements for horse management, the operations manager is at least a diploma in ridledare, tour leaders have dokmenterad knowledge and provides security for both horses and riders, and that all riders participating in riding activities are insured against accidents.

Company policy!
Ammarnas fells Island Horses seeks as high a quality as possible, and therefore choose a more distinct local profile when available. We therefore work as closely as possible with locally produced food and products and with so many local entrepreneurs and stakeholders as possible.
The area's natural -and cultural values are important to the local profile and for our company and, therefore, co-operate and we communicate with other Nature's Best organizers, local groups, associations and Sami villages, to improve the local profile and the quality that we offer to the visiting guest.
The areas covered by the policy are:
"Organisation
"Food
»Accommodation
»Guidance
»Personal Transporter


Environmental policy!
* To motivate our customers to give priority to bus, train or combination, to
   minimize emissions.
* To preserve the flora and fauna through the sustainable use of nature and natural resources
   and sustainable waste
* To avoid unnecessary disturbance of animals in the reserve.
* Providing good customer and homemade food, most of which are locally produced.
* Compliance with laws and requirementsVi som driver Ammarnäsfjällens Islandshästar sedan 1998 heter Helena Wikström Ifrig och Gunnar Wikström. Vi finns i en liten fjällby som heter Ammarnäs mitt i ett av Europas största naturskyddade områden, Vindelfjällen. 
I början på 1990-talet flyttade vi till Ammarnäs från Sundsvall resp. Skellefteå. Ingen av oss hade någon anknytning till byn, men vi fascinerades av den vackra naturen och dom gästvänliga byborna, så beslutet att stanna kvar var lätt.

1996 fick vi köpa Hedebo Gård, en timrad parstuga från 1912. Hedebo Gård ligger naturskönt vid Nolavan och har en av Ammarnäs vackraste utsikter. K-märkta Hedebo Gård var i väldigt dåligt skick så en totalrenovering behövdes. Det utvändiga timret och dom handblåsta fönstren har renoverats och bevarats. 
Hedebo Gård byggdes av Ludvig och Augusta Grundström. Ludvig, även kallad Ludde, var ättling till Nils Johansson; grundare av Ammarnäs by (1824)

1998 startades företaget Helenas Häst & Hantverk med inriktning på dekorationsmålning och häst & vagn. Företaget hade då två islandshästar, som funnits i familjen sedan tidigare. Redan efter en vintersäsong köptes ytterligare en islandshäst in, och försök gjordes med korta turridningar med max 2 pers. I början på 2001 ändrade vi företagsnamn till dagens nuvarande och fler hästar har köpts in. Idag har vi åtta st. islandshästar.

Vår huvudsakliga verksamhet är ridturer (ridinstruktioner) i fjällterräng på islandshästar inom Vindelfjällens Naturreservat, och ridlektioner & ridläger.  
Verksamheten har även utökats med vedeldad bastu och vedeldad badtunna, som i kombination med vår fantastiska fjällutsikt får vem som helst att må bra.  
Samarrangemang med Ammarnäs Fiskecentrum inleddes år 2000 efter en förfrågan från Sotenäs flygflottilj och 10 st. JAS-piloter om vi kunde ordna ett Ridfiskeäventyr åt dom. Idag bygger vårt Ridfiskearrangemang på att med hjälp av islandshästen lätt ta sig upp på fjället och flugfiska i exklusiva vatten efter öring och röding. 

I maj 2003 blev vi godkända ekoturismarrangörer enligt "Naturens Bästa"; en kvalitetsmärkning av svensk ekoturism. 

  • Märkningskommitténs motivering

Ett ungt och framåt företag med ett brett utbud av olika turridningsarrangemang. Värnar aktivt om Ammarnäs berömda potatisbacke och den egna kulturmärkta Hedebo Gård. Tillsammans med Ammarnäs Fiskecentrum, som också är en godkänd arrangör inom Naturens Bästa, ordnas nu exklusiva fisketurer till häst. En rid- och fiskeupplevelse utöver det vanliga för både honom och henne eller hela familjen.

 

  • Arrangemang som får märkas med Naturens Bästa

» Hel- och halvdagsturer i och runt Ammarnäs.
» Flerdagsturer med Islandshäst in i Vindelfjällens naturreservat med avslutande dopp i badtunna.
» Geppejaureturen - en fisketur till häst (Samarr med Ammarnäs Fiskecentrum).

 

  • Auktorisationsbevis

Svenska Islandshästförbundet, SIF, har auktoriserat företaget;

Ammarnäsfjällens Islandshästar för 2011 & 2012, enligt nivåerna:

 

Godkänd Anläggning: Vilket innebär att de uppfyller SIF:s krav på hästhållning samt föreskrivna försäkringsavtal och tillstånd för verksamheten.

 

Auktoriserad turridning: Vilket innebär att de uppfyller SIF:s krav på hästhållning, att verksamhetsansvarig är minst diplomerad ridledare, turledare har dokmenterad kunskap och ombesörjer hög säkerhet för både hästar och ryttare samt att alla ryttare som deltar i turridningsverksamheten är olycksfallsförsäkrade.

 

  • Företagspolicy!

Ammarnäsfjällens Islandshästar strävar efter en så hög kvalité som möjligt och väljer därför en tydligare lokal profil om den möjligheten finns. Vi arbetar därför i så hög utsträckning som möjligt med lokalt producerad mat & produkter och med så många lokala entreprenörer och aktörer som möjligt. 
Områdets natur –och kulturvärden är viktigt för den lokala profilen och för vårt företag och därför samarbetar och kommunicerar vi med andra Naturens Bästa arrangörer, lokala aktörer, föreningar och samebyar, för att förbättra den lokala profilen och den kvalité som vi erbjuder den besökande gästen.

De områden som omfattas av policyn är:
» Arrangemang
» Mat
» Logi
» Guidning
» Egna Transporter

 

 

  • Miljöpolicy!

* Att motivera våra kunder att i första hand välja buss, tåg eller samkörning, för att

  minimera utsläppen.
* Att bevara flora och fauna genom en hållbar användning av natur och naturresurser

  samt en hållbar avfallshantering 
* Att undvika onödig störning av djur i reservatet.
* Att erbjuda kunden god och hemlagad mat som till största delen är lokalt producerad.
* Att följa lagar och krav

Translate to your own language

Hedebo Gård

Foto: Ammarnäsfjällens Islandshästar

 

 

Ridplan

Foto: Ammarnäsfjällens islandshästar

 

 

Inne i stallet

Foto: Ammarnäsfjällens Islandshästar

 

 

Stallet

Foto: Ammarnäsfjällens Islandshästar